Sonucu Daralt
Kategori
(x)Kanun Kitapları
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 207 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Bu çalışmada, deniz ticaretine ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde German Maritime Arbitration Association tarafından hazırlanmış tahkim kurallarının sıklıkla kullanıldığından hareketle, German Maritime Arbitration Association tarafından uyuşmazlık çözümü için hazırlanan kurallar incelenmiş ve Türkiye'de kurulması muhtemel olan denizcilik uyuşmazlık çözüm merkezi hakkında çıkarımlarda bulunulmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda, German Maritime Arbitration Association tahkim kurallarının, belirli hususlar dı
28.5 EUR
Bu eserin temelini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora programı kapsamında hazırlanan Sermaye Piyasası Uyuşmazlıklarında Yargı Dışı Çözüm Yolları başlıklı doktora tezi oluşturmaktadır. Çalışmamız beş bölümden oluşmakta olup, her bir bölüm içinde sermaye piyasası uyuşmazlığına dair bir konunun, alternatif uyuşmazlık çözümleri ve usul hukukuna temas eden yönlerine yer verilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle, Türk hukukunda sermaye piyasası uyuşmazlıklarında yargı dışı çözüm yollarının
19 EUR
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun gerekçeli dokuzuncu basısı tükendiğinden ve bu arada ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerin de çalışmaya eklenmesi gerektiğinden onuncu basıyı hazırlamış bulunuyoruz. Uygulamada duyulan karşılaştırma ihtiyacı nedeniyle, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun her bir maddesinin altına, varsa 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun karşılık hükümleri küçük punto ile eklenmiştir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 5236 sayılı Kanun ile değiştirilmekle birlikte, bölge
42.22 EUR
*Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun *Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun *Çocuk Koruma Kanunu *Tapu Kanunu *Dernekler Kanunu *Afet Sigortaları Kanunu *3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun *Tapu Sicil Tüzüğü *Tapu Planları Tüzüğü *TMK'nın Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük
8.17 EUR
*Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri *Hukuk ve Medeni Hukuk *Hukukun Tanımı ve Sistemi *Medeni Hukuk ve Sistemi *Medeni Hukuku Kanunlaştırma Hareketleri ve Türk Medeni Hukukunun Geçirdiği Gelişim Evreleri *Türk Medeni Kanununun Özellikleri ve İçeriği *Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri *Medeni Hukukun Uygulanması *Hakların Doğumu ve Hükümlerini Meydana Getirmelerinin Tabi Olduğu Ana İlke: İyiniyet *Hakların Kullanılmasının ve Borçların Yerine Getirilmesinin Tabi Olduğu Ana İlke: Dürüst Davranma *Hakların Köt
34.01 EUR
Özellikle günümüzde yaygınlaşan ve çoğu zorunlu hale gelen emeklilik, kaza, kasko gibi konularının dayandığı mevzuatı bu kitaptan öğrenebilirsiniz. Sigorta yapan, yaptıran ve yönetenlerin bilmeleri gereken temel hukuki bilgiyi bu kitaptan edinebilirsiniz. Konu Başlıkları Sigortacılık Kanunu (5684) Bireysel Emeklilik Sistemi Kanunu (4632) Karayolları Trafik Kanunu (2918) (İlgili md.) Tarım Sigortaları Kanunu (5363) Türk Ticaret Kanunu (6102) (Sigorta Hukuku) TTK Yürürlük Kanunu (6103) (Sigorta Hukuku
4.9 EUR
Türk hukukunda milletlerarası derdestliğe ilişkin açık bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır. Uygulamada milletlerarası derdestliğin reddi yönündeki Yargıtay kararları istikrar kazanmıştır. Çalışmamızda çeşitli hukuk sistemlerinde milletlerarası derdestliğe ilişkin farklı yaklaşımlar ayrıntılı olarak incelenmiş ve bu yaklaşımlar ışığında derdestliğin kabulü ve reddi gerekçeleri, kabulü halinde hangi şartlarla kabul edilebileceği ve derdestliğe nasıl bir sonuç bağlanması gerektiği değerlendirilerek, Türk huku
17.1 EUR
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin, Schellenberg Wittmer Ltd. ile 2015 yılından beri ortaklaşa yürüttüğü İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları serisinin üçüncüsü 4 Mayıs 2018 tarihinde Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Ortak Girişimler başlığı altında düzenlenmiştir. Tüzel kişiliği olmayan ortak girişimler büyük ölçekli uluslararası inşaat projelerinin en sık rastlanan unsurlarındandır. Ortak girişimlere ihtiyaç duyulmasının nedeni her ne olursa olsun, bu ihtiyaç pek çok çetrefil
24.7 EUR
Son Değişiklerle Polis Mevzuatı ve İlgili Kanunlar 2019 Dikişli Baskı - Ayrıntılı İçerikler - Rahat Açılır - Sayfaları Kopmaz - Rahat Okunur Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türk Ceza Kanunu Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü Terörle Mücadele Kanunu Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Emniyet Teşkilatı Kanunu Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu Sporda Ş
14.82 EUR
Kanun koyucu görevi kötüye kullanma suçlarınıKamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar bölümünde cezai yaptırım altına almakla, kamu görevlerinin görevlerini disiplinli, dürüst ve etkin şekilde yerine getirmelerini ve kamu hizmetlerinin toplumu oluşturan bireylere düzgün, eşit ve adil şekilde sunulmasını sağlamak ve nihayetinde kamu idaresinin güvenirliğini de korumak istemiştir. Aslında tali, tamamlayıcı nitelikte bir hüküm olması nedeniyle, sınırlı olarak uygulanması gereken genel nitelikte
17.1 EUR
Hukuk ve adalet kavramı geçmişten günümüze tüm canlılığını korumaktadır. Hukuk sistemleri, içinde barındırdığı etik ilkeler sayesinde gerçek bir hukuk sistemi olmakta, hak ve adaleti sağlayabilmektedir. Ayrıca ideal bir hukuk sisteminde, yargının asli kurucu unsurları olan hâkim, savcı ve avukatların, etik ilkelere bağlılığı oldukça önemlidir. Genel olarak ideal bir yargı teşkilatı, bunu isteyen, arzulayan ve uygulamaya koyan bir toplumda mümkündür. Daha özelde ise teşkilat mensuplarının bu ilkelere bağlı o
18.24 EUR
Belediyeler ve kamulaştırma yetkisi olan kamu kuruluşları ile vatandaşlar arasında sıkça çıkan sorunların her birinin kanunda bir cevabı vardır Hem kamu kurumları yönetici ve avukatları hem de vatandaşların konu hakkında bilmeleri gereken en güncel mevzuat bu kitapta. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları -Kamulaştırma Kanunu (2942) -İmar Kanunu (3194) (İlgili Maddeleri) -Arsa Üretimi Kanunu (1164) -Köy İçme Suları Kanunu (7478) -Boğaziçi Kanunu (2960) -Kamu Hizmeti Özelliğindeki Özel Teşebbüslerin Devletleştiril
3.04 EUR
İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin eklendiği kitap, özellikle eser sahiplerinin bilmeleri gereken tüm mevzuatı içermektedir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları -Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (5846) -Borçlar Kanunu (6098) (Yayım Sözleşmesi) -Türk Ticaret Kanunu (6102) (Haksız Rekabet) -Meslek Birlikleri ve Federasyonları Tüzüğü -Eserlerin Kayıt ve Tescili Yönetmeliği -Sertifika Yönetmeliği -Eser, İcra, Yapım ve Yayınları Kullanma ve (veya) İletme Yönetmeliği -Komşu Haklar Yönetmeliği -Eserlerin İşaretlenmesi Yöne
3.42 EUR
Avukatlık mesleğini icra eden hukukçular için düzenlenen kanun ve yönetmeliklerin yer aldığı kitap, reklam yasağı staj, Müdafi, vekil ücret tarifesi ve daha birçok konu hakkında güncel kanuni bilgilere yer vermektedir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları -Avukatlık Kanunu (1136) -Avukatlar Yardımlaşma Kanunu (6207) -Avukatlık Kanunu Yönetmeliği -Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği -Adlî Yardım Yönetmeliği -Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği -Avukat Yanında Ücretli Çalışan Avukatlara İlişkin Yönetmelik -Reklam Yasağı Yönet
3.42 EUR
Kooperatif Kanunu, Tarım Kredi ve Birlik Kanunları ve Toplu Konut Kanunları gibi ilgili mevzuatın derlendiği kitap; başkan, üye ve ortakların bilmeleri gereken tüm güncel hukuki bilgiye yer vermektedir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları -Kooperatifler Kanunu (1163) -Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu (1581) -Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Kanunu (4572) -Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu (5200) -Kooperatifler Muhasebe Yönetmeliği -Kooperatiflerde Mal Bildirimi Tebliği -Ortaklık Payının Yü
2.66 EUR
Seçim Kanunları adlı, okuyucuya sunulan kanun metin kitabın da, seçime katılacak parti yöneticilerini, milletvekillerini ve seçmenleri ilgilendiren tüm mevzuatlar son güncel haliyle sunulmuştur. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları -Anayasa (İlgili Hükümler)(2709) -Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun (298) -Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu (6271) -Milletvekili Seçimi Kanunu (2839) -Siyasi Partiler Kanunu (2820) -Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında
4.18 EUR
Bilirkişinin disiplin sorumluluğunu konu edinen bu çalışma bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ise, bu ihtiyacın karşılanmasına vesile olmuştur. Zira yargılama faaliyetinin önemli bir parçasını oluşturan bilirkişilik müessesesi hakkında yapılan çok sayıda çalışma içerisinde, bilirkişinin disiplin sorumluluğunu konu alan bir eser yer almamaktadır. Bu çalışmayla bilirkişilerin hangi tutum ve davranışlarının, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve ilgili diğer mev
13.3 EUR
- Toplı İş Sözleşmesinin Genel Esasları Ve Türk Hukukuna Giriş - Türk Hukukunda Grup Toplu İş Sözleşmeleri - Türk Hukukunda Çerçeve Sözleşmeler - Sonuç - Kaynak
22.61 EUR
3402 sayılı Kadastro Kanunu isimli kitabımızın önceki baskılarını ve dağıtımını gerçekleştiren Adalet Basım Yayım Dağıtım San. Ve Tıc Ltd. Şti isteği üzerine uygulayıcı ve ihtiyaç sahiplerinin bilgilerine sunduğumuz yedinci baskı hazırlanmıştır. Bu hazırlık nedeniyle önceki baskılar gözden geçirilmiş ve bu baskı genişletilmiştir. Özellikle 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi uyarınca yapılan yenileme/uygulama kadastrosu, 41. maddede düzenlenen teknik hataların düzeltilmesi ve kullanım kadastrosu ol
75.24 EUR
Ceza yargılamasının en önemli amacı maddi hakikâtin ortaya çıkarılmasıdır. Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında, şüpheli veya sanığın kaçmasının önlenmesi, delillerin karartılmasının önüne geçilmesi ve yargılama sonucunda verilen hükmün infaz edilebilmesini sağlamak amacıyla, bazı tedbirler uygulanmaktadır. Ceza yargılamasında uygulanan bu tedbirlere koruma tedbirleri denilmektedir. Koruma tedbirleri, var olan durumu tespit etmeye veya korumaya yönelik alınan hukuksal önlemlerdir. Sanık veya şüphel
41.8 EUR
Sıralama : Göster :
Toplam 207 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1